அறிவு திறன் மிகுந்த ஆட்டிசம் குழந்தைகள் – Autism Spectrum Disorder in Tamil


Autism Spectrum Disorder in Tamil

5 thoughts on “அறிவு திறன் மிகுந்த ஆட்டிசம் குழந்தைகள் – Autism Spectrum Disorder in Tamil

  1. அருமை வாழ்த்துக்கள் …என் பையன் மைய்ல்ட் ஆட்டிசம்…நீங்க தெளிவாக சொன்னீங்க…நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *